EU & WBs / Albania Energy Market Updates

EU & WBs / Albania Energy Market Updates

Presentation of Albanian Centre for Energy Regulation and Conservation - ACERC

ACERC is a think tank centre with focus in Albania energy market and its integration on 8th Regional Area & EU IEM. The ACERC mission aim to provide a qualified contribution to the promotion of the liberalization and the effective integration as well as the efficient use of energy resources.

ACERC main activities profiles briefly consists in the release reports, articles and periodicals. In cooperation also with collaborates the offering of the activities that support capacity building of market actors, such as national and regional seminars, trainings and conferences. Initiatives completed by advocating in the energy sector promoting a forum called in Albanian School of Regulation.

For more visit us at the Official Website of Acerc | Albanian Energy Market - AEM Group in LinkedIn

Albania DSO Information "on the purchase of electricity for the period 01.11.2015- 11.30.2015" Text in Albanian

AEM Updates 2015Posted by Adv. Lorenc Gordani, PhD Sun, November 15, 2015 15:19:47

Informacion “Mbi blerjen e energjisë elektrike për periudhën 01.11.2015- 30.11.2015”

Ne baze te Vendimit te Keshillit te Ministrave Nr. 338 date 19.03.2008 ”Per miratimin e Modelit te Tregut te Energjise Elektrike” (i ndryshuar), si dhe Vendimit Nr. 130 date 03.12.2014 te Entit Rregullator te Energjise mbi “Procedurat per blerjen e energjise elektrike per mbulimin e humbjeve ne sistemin e shperndarjes nga operatori i shperndarjes se energjise elektrike sh.a (OSHEE Sh.a) dhe “Rregullat dhe proçedurat e blerjes nga KESH sh.a. te energjise elektrike”, miratuar me vendimin Nr.30, date 23.03.2011, te Bordit te Komisionereve te ERE-s, komisioni i Blerjes së energjisë elektrike, ne zbatim te urdherit Nr. 19328 prot. date 21.09.2015 te Administratorit te OSHEE sha, Z. Adrian Çela me subjekt “Per krijimin e Komisionit te Blerjes se energjise elektrike per mbulimin e humbjeve ne sistemin e shperndarjes per periudhen 01.11.2015 – 30.11.2015” ne datat 23.10.2015 deri ne 28.10.2015, zhvilloi procedurën e blerjes së energjisë elektrike duke ftuar të marrin pjesë shoqëritë tregtare dhe prodhuese që plotësonin nenin 10 të “Rregullat dhe procedurat e blerjes nga KESH sh.a. së energjisë elektrike, nga tregtarët vendas dhe të huaj” për të paraqitur ofertat e tyre.

Edhe ne kete muaj, ne vazhdim te zbatimit vendimit 12, dt. 06.02.2015 te Bordit te Komisionereve te ERE-s dhe te marreveshjes nr. Prot 2614, dt. 06.02.2015 me kompanine publike te prodhimit “KESH sh.a” ne lidhje me “Shit-Blerjen e energjise elektrike ndermjet KESH sh.a dhe OSHEE sh.a per tepricat e energjise elektrike, perfshire tepricat ne kushtet e prurjeve te medha, me qellim plotesimin e humbjeve ne rrjetin e shperndarjes per vitn 2015”, fillimisht u realizua një korrespondence me stafin pergjegjes se KESH sh.a per sigurimin e informacionet te nevojshem.

Nga korespondenca komisioni u informua se KESh sh.a nuk ka mundesine hidro-energjetike te plotesoje kerkesen e OSHEE-s per mbulimin e humjbeve ne rrjetin e shperndarjes per muajin Nentor 2015.

Pas dërgimit të ofertave nga shoqëritë tregtare dhe/ose prodhuese, komisioni i blerjes administroi dhe vlerësoi ofertat e paraqitura prej tyre. Shoqerite qe shprehen interes ne daten 22.09.2015 jane si me poshte:

1-Shoqeria GEN-I Tirana shpk

2-Future Energy al

3- Shoqeria AXPO d.o.o

4-Shoqeria GSA shpk

5-Shoqeria EFT AG

6- NOA Energy Trade shpk

Nga te dhenat e mesiperme, komisioni vuri re se ofertat se bashku kishin arritur totalin e sasise prej 70 Mw ne profilin bande ose 50,400 MWh. Duke qene se ne kete rast nuk eshte arritur sigurimi i sasise se kerkuar (147,600 Mwh = 205Mw/h), per te optimizuar portofolin ekonomik te OSHEE sh.a., Komisioni i Blerjes do te negocioje me te gjitha kompanite per te rritur sasite dhe per te ulur me cmimin per njesi deri ne plotesimin e sasise prej 147,600 MWh.

Kompanite qe kaluan ne fazen e negocimit sipas tabeles se mesiperme te vleresimit te ofertave jane:

AXPO Beograd doo

EFT AG

Future Energy Al

GEN-I Tirana

NOA Energy Trade

GSA shpk

Kompanite e mesiperme u ftuan te marrin pjese ne fazen e dyte dhe te trete te negocimit, me qellim uljen e cmimit per njesi.

Më pas komisioni i blerjes vazhdoi procedurat e vleresimit dhe te negocimit me 6 shoqerite prodhuese/tregtare që paraqitën interes në procedurën e zhvilluar nga OSHEE sh.a. më datë 23.10.2015 për ”Blerje e energjisë elektrike për periudhën 01.11.2015-31.11.2015”.

Ne perfundim te negocimit me qëllim blerjen e energjisë elektrike të planifikuar për t’u blere nga OSHEE sh.a. per periudhen 01.11.2015-30.11.2015 prej 147,600 MWh, më datë 28.10.2015 komisioni percaktoi fituesit:

GEN-I Tirana, GSA shpk dhe EFT AG

1. Shoqeria GEN-I Tirana:

Periudha: 01.11.2015 - 30.11.2015;

Profili i levrimit: 00.oo - 24:oo (24 ore) CET (ora lokale e Shqiperise), nga e Hena ne te Diele;

Kapaciteti: 130 MW;

Sasia: 93,600 MWh;

Çmimi/njesi: 47.56 Euro/MWh;

Vlera totale: 4,451,616.00 Euro;

Pika levrimit: Linja Serbi, Mal i Zi, Greqi – Shqiperi,

Kapacitetet Siguruar nga GEN-I Tirane

2. Shoqeria GSA sh.p.k.:

Periudha: 01.11.2015 – 30.11.2015;

Profili i levrimit: 00.oo - 24:oo (24 ore) CET (ora lokale e Shqiperise), nga e Hena ne te Diele;

Kapaciteti: 55 MW;

Sasia: 39,600 MWh;

Çmimi/njesi: 47.60 Euro/MWh;

Vlera totale: 1,884,960.00 Euro;

Pika levrimit: Linja Serbi, Mal i Zi, Greqi – Shqiperi,

Kapacitetet Siguruar nga GSA sh.p.k.

3. Shoqeria EFT AG sh.p.k.:

Periudha: 01.11.2015 – 30.11.2015;

Profili i levrimit: 00.oo - 24:oo (24 ore) CET (ora lokale e Shqiperise), nga e Hena ne te Diele;

Kapaciteti: 20 MW;

Sasia: 14,400 MWh;

Çmimi/njesi: 47.63 Euro/MWh;

Vlera totale: 685,872.00 Euro;

Pika levrimit: Linja Serbi, Mal i Zi, Greqi – Shqiperi,

Kapacitetet Siguruar nga EFT AG.

Shoqerise EFT AG shpk nuk iu pranua sasia prej 185MW ne profilin band per shkak te plotesimi te sasise se kerkuar, kurse shoqerite : AXPO Beograd doo. NOA Energy Trade dhe Future Energy al u skualifikuan, pasi sasia e energjise elektrike e kerkuar per tu blere nga OSHEE sh.a. per periudhen 01.11.2015 - 30.11.2015, u plotesua nga shoqerite e mesiperme me cmim/njesi me te ulet.

Totali i energjise elektrike e ofruar dhe kerkuar per t’u blere nga OSHEE sh.a. per periudhen 01-30.11.2015 eshte 147,600 MWh dhe e konvertuar ne vlere monetare 7,022,448.00 Euro (vlera pa TVSH)

Kontratat e mësipërme do te nënshkruan perpara dates 31 Tetor 2015.

Në vijim të kontratave të lidhura, shoqëritë GEN-I Tirana, GSA shpk dhe EFT AG do të fillojnë lëvrimin e energjisë elektrike në OSHEE sh.a., sipas kushteve të përcaktuara.

Ky njoftim të botohet në faqen zyrtare të internetit të OSHEE sh.a.

Kryetari i Komisionit

Elton Sevrani  • Comments(0)//updates.albaniaenergy.org/#post361