EU & WBs / Network Partners of ACERC

EU & WBs / Network Partners of ACERC

Presentation of Albanian Centre for Energy Regulation and Conservation - ACERC

ACERC is a think tank centre with focus in Albania energy market and its integration on 8th Regional Area & EU IEM. The ACERC mission aim to provide a qualified contribution to the promotion of the liberalization and the effective integration as well as the efficient use of energy resources.

ACERC main activities profiles briefly consists in the release reports, articles and periodicals. In cooperation also with collaborates the offering of the activities that support capacity building of market actors, such as national and regional seminars, trainings and conferences. Initiatives completed by advocating in the energy sector promoting a forum called in Albanian School of Regulation.

For more visit us at the Official Website of Acerc | Albanian Energy Market -AEM Group in LinkedIn.

ACERC opens to forms of individual or institutional membership (text in Albanian), Acerc Note 11 sept 2015

AEP Updates 2015Posted by Adv. Lorenc Gordani, PhD Sun, October 11, 2015 18:05:57

Prezantim i formave te bashkëpunimit me ACERC: format e anëtarësimit individualë ose institucionale

Publikuar me 10 Tetor 2015

I Nderuar Lexues,

ACERC është një qendër think tank qe po shikon çdo dite e me shume një interes te gjere përfshirje nga aktoret e tregut energjetikë shqiptarë dhe me gjere ato rajonal e te BE-se. Ne kuadër te qasjes për një përfaqësim gjithëpërfshirëse ACERC është e hapur për kontributet e te gjithë aktoreve qe synojnë promovimin e një liberalizimi dhe integrimin efektiv rajonal si dhe ndërtimin e një modeli tregu qe stimulon përdorimin efikas të burimeve të energjisë. Një qasje kjo qe synon te realizohet nëpërmjet ndërtimit te raporteve profesionale te hapura dhe transparente mbi profilet e tregut energjetikë dhe aspektet e ndërlidhura.

Për sa me sipër Qendra Shqiptare për Rregullimin dhe Konservimin e Energjisë - ACERC e themeluar si një qendër think tank me synime hulumtuese dhe këshillëdhënëse mbi tregun energjetikë Shqiptare, ne kuadrin e integrimit rajonal dhe atë evropiane te energjisë (IEM), synon nxjerrjen e raporteve, artikujve dhe periodikeve. Mbajtjen edhe nëpërmjet partnereve te aktiviteteve mbështesë ne ngritjen e kapaciteteve, si seminare, trajnime dhe konferenca kombëtare dhe rajonale. Iniciativa qe plotësohen duke avokuar në sektorin e energjisë për të promovuar ngritjen e një forumi si Shkollën Shqiptare Rregullore.

Ne kete drejtim ACERC është e hapur për çdo forme bashkëpunimi, ku angazhimi i secilit do reflektoj kapacitet, vullnetin dhe përkushtimin profesional. Për sa me sipër, ftohen te gjithë aktore e interesuar ne ndërtimin e një rrjeti bashkëpunimi te ndërsjellët mbi profilet e një qendre think tank, si individë ne formën e “eksperteve te asocuar” ose si "partner institucionale". Për kete, mund te merrni kontakte me Secretariatin e ACERC, për te vijuar komunikimin mbi format specifik te bashkëpunimit ne fusha e interesit te përbashkët, te bindur qe kjo do te jete dhe rruga me e mire qe do te sjelle inkuadrimin ne një nivele me te larte te dialogut ndërinstitucionalë te shoqërisë civile dhe përfaqësuesve te institucioneve publike.  • Comments(0)//partnerships.albaniaenergy.org/#post2