EU & WBs / Albania Energy Publication Centre

EU & WBs / Albania Energy Publication Centre

Presentation of Albanian Centre for Energy Regulation and Conservation - ACERC

ACERC is a think tank centre with focus in Albania energy market and its integration on 8th Regional Area & EU IEM. The ACERC mission aim to provide a qualified contribution to the promotion of the liberalization and the effective integration as well as the efficient use of energy resources.

ACERC main activities profiles briefly consists in the release reports, articles and periodicals. In cooperation also with collaborates the offering of the activities that support capacity building of market actors, such as national and regional seminars, trainings and conferences. Initiatives completed by advocating in the energy sector promoting a forum called in Albanian School of Regulation.

For more visit us at the Official Website of Acerc | Albanian Energy Market - AEM Group in LinkedIn

Albania: Environmental alternatives of small HPPs, 6 October 2015 (in Albanian)

AEL Updates 2015Posted by Adv. Lorenc Gordani, PhD Tue, October 06, 2015 10:23:23
Alternativa mjedisore e HEC-eve te vegjel
6 Tetor 2015


Alternativa mjedisore për HEC-et e vegjël në Shqipëri është një studim alternativ i sjell nga shoqëria civile mjedisore në Shqipëri, që hulumton proçesin e zhvillimit të shpejtë të sektorit të energjisë hidrike në të gjithë vendin, kundrejt ndikimit të vërejtur në mjedis dhe atij të pritshëm. Ky studim përfshin punën e kryer nga një ekip ekspertësh gjatë periudhës Shkurt-Korrik 2015 duke përdorur një metodikë gjithëpërfshirëse që konsiston në: i) analizë kërkimore, ii) takime direkte, ii) diskutime në grupe të fokusuar, iii) plotësim pyetësorësh, iv) dhe sesione konsultimi me organizatat e shoqërisë civile.

Studimi synon të sjellë në një dokument të vetëm elementë alternativ të zhvillimit të sektorit të HEC-eve, i cili shikon jo vetëm nevojën për energji, por ndikimin real pozitiv dhe negativ të këtij zhvillimi në sektorët social, ekonomik dhe mjedisor.

Përfituesit direkt të këtij studimi janë komuniteti shqiptar, organizatat e shoqërisë civile, vendimmarrësit lokalë, institucionet shtetërore në veçanti, sektori privat dhe media. Njëkohësisht, ky studim – i pari në llojin e tij - i shërben studiuesve dhe botës akademike në përgjithësi si dokument bazë për të avancuar kërkimin shkencor në fushën e ndikimit të HEC-eve në mjedis.

Për me shume gjeni dokumentin: Alternativa Mjedisore e Hec-Eve të Vegjël  • Comments(0)//library.albaniaenergy.org/#post26