EU & WBs / Albania Energy Investment Updates

EU & WBs / Albania Energy Investment Updates

Presentation of Albanian Centre for Energy Regulation and Conservation - ACERC

ACERC is a think tank centre with focus on the Albania energy market and its integration in the regional IEM. The Acerc mission base on the in-depth knowledge of EU and regional energy law and policy and strives to provide a qualified contribution to the promotion of the liberalization and effective integration as well as efficient use of energy resources.

Acerc
main activities briefly consists in build-up collaborations and supports to market players in study researches such as the certificate reports, articles and periodicals. The transfer of high expertise through building-up institutional capacities by national and regional training courses, seminars and conferences. The institutional representation and integration within framework of the forum of Albanian School of Regulation.

For more visit us at the Official Website of Acerc | Albanian Energy Market - AEM Group in LinkedIn

Concession for the production of energy from waste, Tv Scan, 07/14/2016 (in Albanian)

AEI Updates 2016Posted by Adv. Lorenc Gordani, PhD Sat, July 16, 2016 22:51:59

Konçesion për prodhimin e energjisë nga mbetjet, Scan Tv, 14.07.2016

Vetëm pak muaj nga tryeza ku Korporata Ndërkombëtare Financiare dhe USAID lakuan se përpunimi dhe menaxhimi i mbetjeve janë një fushë potenciale për zhvillimin e partneriteteve private publike Ministria e Mjedisit ka vënë në zbatim procedurën e parë.

Fieri do të jenë qarku i parë që do të ndërtojë dhe administrojë një impiant të mbetjeve urbane ku përmes djegies do të të prodhohet edhe energji termike. Në garë aktualisht me një bonus të përfituar para të tjerëve është kompania që ka kryer edhe studimin e fizibilitetit “Building Construction & Green Energy”.

Por cilat janë në fakt specifikimet teknike të projektit. Ky impinat do të ketë një kapacitet tretës prej 180-200 tonë në ditë mbetje, fuqia termike do të jetë 18.4 megavat, kurse ajo elektike 3.85 megavat, kurse prodhimi vjetor do të jetë 28.7 milionë kwh energji.

Por çfarë do të përfitojë në fakt qeveria nga ky koncension. Sipas përllogaritjes së bërë në kontratë tarifa nuk do të jetë më pak se 2 për qind e të ardhurave totale nga shitja dhe ushtrimi i aktivitetit.

“Vlera e Fee Koncesionare do te jete vlera në lekë që koncesionari do ti jap Autoritetit Kontraktor si pagesë për të drejtën e ushtrimit të kesaj kontrate koncesionare/ppp. Fee Koncesionare do të jetë jo me pak se _2_ % e të ardhurave totale nga shitja gjatë ushtrimit të aktivitetit. Ofertuesi që ofron më shumë do te marr pikët maksimale”, thuhet në dokumentin e koncensionit.

Mbyllja e procedurës për paraqitjen e ofertës pritet që të jetë fillimi i muajit shtator.  • Comments(0)//investment.albaniaenergy.org/#post269